Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA, en qualitat de responsable del tractament de les dades personals proporcionades, us facilita la següent informació:

Qui és el responsable de les vostres dades?

Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya

CIF: G67560169

C/ Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona

Finalitats del tractament de les vostres dades:

  • Gestionar les dades a les quals la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA accedeix a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  • Gestionar la vostra sol·licitud i/o consulta.
  • Enviar-vos comunicacions comercials i publicitàries, sempre que s’hagin autoritzat prèviament, referents a activitats i projectes relacionats amb la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud a través d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, a fi de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació del tractament, depenent del servei sol·licitat, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la legislació.

Quins són els vostres drets?

Tal com determina la normativa vigent de protecció de dades, podeu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com el dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, adreçant-vos per escrit, juntament amb una fotocòpia del DNI, al domicili de l’entitat.

Finalment, la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA us informa que, en cas d’incompliment en el tractament de dades, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Registre d’activitats de tractament de la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya:

  1. Proveïdors
  2. Membres de la METGEC
  3. Usuaris web
  4. Membres de taules consultives
  5. Base de dades col·legiats

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments —finalitats; categoria d’interessats; categoria de dades personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació— al Registre de les activitats del tractament del Col·legi.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació amb els formularis de la pàgina web, l’usuari ha d’omplir els que estiguin marcats com a “obligatoris”. El fet de no completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA no pugui atendre les vostres sol·licituds i, en conseqüència, quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no-prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i no presenti errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

La MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o bé del mitjà físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.